Koľko emisií vytvorí CCE Šaľa? Málo a my vám povieme prečo

Emisie sú všade okolo nás. Nevznikajú len v priemysle, ale aj v poľnohospodárstve, pri používaní áut alebo pri skládkach odpadu. Nakoľko téma emisií vyvoláva u širokej verejnosti obavy, prinášame zrozumiteľné odpovede na otázky, ktoré ľudí najviac zaujímajú v súvislosti s emisiami zo zariadenia ZEVO, ktoré bude súčasťou Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) v Šali. Dozviete sa:

  • Ako vznikajú emisie z odpadu?
  • Aké technológie na zachytávanie emisií budú použité v CCE?
  • Čo bude vychádzať z komína v CCE?

Ako vznikajú emisie z odpadu?

Až 78 % emisií, ktoré vznikajú pri spracovaní odpadu, produkujú skládky. Ďalších 19 % vzniká pri spracovaní odpadových vôd a kalov a iba 3 % vznikajú pri energetickom zhodnocovaní odpadu v zariadeniach ZEVO. Tieto prekvapujúce informácie zverejnil nedávno Eurostat.

Emisie z odpadu
78 % emisií, ktoré vznikajú pri spracovaní odpadu, produkujú skládky. Ďalších 19 % vzniká pri spracovaní odpadových vôd a kalov a 3 % vznikajú pri energetickom zhodnocovaní odpadu v zariadeniach ZEVO.

Ako je možné, že rozdiely medzi emisiami zo skládkovania a energetického zhodnocovania sú také obrovské?

Odpoveď je jednoduchá: Emisie zo skládky nie sú pod kontrolou.

Skládky 24 hodín denne uvoľňujú do ovzdušia obrovské množstvá emisií. Týmto emisiám sa skrátene hovorí LFG alebo skládkový plyn. Ide o nebezpečný mix škodlivých látok s vysokým pomerom metánu a CO2. Prečo o skládkovom plyne veľa ľudí ani netuší? Lebo je neviditeľný. A ako sa hovorí „čo oči nevidia, to srdce nebolí“.

Keď horí skládka…

Emisie zo skládok vidíme jedine vtedy, keď skládka horí. Pri požiari skládky sa emisie šíria do ovzdušia spolu s dymom vznikajúcim z horenia plastov, gumy, chemikálií a iných vecí, ktoré ľudia bežne vyhadzujú do kontajnerov. Je známe, že víkendový požiar jednej skládky vyprodukuje niekoľkonásobne viac emisií ako celoročná prevádzka ZEVO.

Na Slovensku máme pritom viac ako 100 oficiálnych skládok, pričom v roku 2018 bolo na nich evidovaných viac ako 200 požiarov. Každá slovenská skládka teda v priemere horela viac ako dvakrát za rok. Viete si predstaviť to obrovské množstvo emisií, ktoré uniká takýmto spôsobom do vzduchu? Nehovoriac o miliónoch litrov kontaminovanej vody použitej na hasenie požiarov, ktoré samozrejme končia v pôde a spodných vodách.

Viac o devastujúcich požiaroch skládok v tomto VIDEU:

CCE a technológie na zachytávanie emisií

Natíska sa teda otázka: Nie je rozumnejšie mať emisie pod kontrolou?

Určite áno. Odpad v ZEVO na rozdiel od skládky horí v uzavretom prostredí kotla. Pri teplote 750-850 stupňov Celzia dochádza za 60 minút  k dokonalému prehoreniu odpadov. Vzniknuté teplo najprv ohrieva vodu, premieňa ju na paru a tá poháňa turbínu generátora, čím sa vyrába elektrická energia.

Len pre zaujímavosť, vo Viedni má elektrinu vyrobenú z odpadu až 45 000 domácností. Potom, ako para vykoná svoju prácu a roztočí turbínu, použije sa ako zostatkové teplo na vykurovanie. Opäť príklad – tentoraz zo Slovenska. Vďaka košickému ZEVO má v zime teplo približne 2 400 domácností.

Ale vráťme sa k emisiám. Tie po dôkladnom prehorení odpadu v kotli putujú cez systém 4-stupňového čistenia spalín, kde sa takmer kompletne vyčistia, podobne ako v práčke (viac info TU). Výsledkom celého procesu sú oveľa nižšie hodnoty emisií ako sú  v prípade podobných zariadení vyrábajúcich elektrinu a teplo z fosílnych palív či z biomasy.

Porovnanie emisií, ktoré vznikajú pri spaľovaní hnedého uhlia, štiepky a energetickom zhodnocovaní odpadu v ZEVO.

Na zariadenia ZEVO sú kladené najprísnejšie emisné požiadavky. Aj vďaka tomu ľudia žijúci vo vyspelých krajinách Európy zariadenia ZEVO akceptujú. Zároveň sú radi, že im zariadenia ZEVO pomohli eliminovať skládkovanie na nulu.

Čo sa deje ďalej? Vyčistený dym putuje do 60 metrov vysokého komína, kde sa všetky parametre kontrolujú 24 hodín automatizovaným monitorovacím systémom (AMS). Ktoré to sú, sa dozviete TU. K údajom z AMS majú priamy prístup štátne inšpekčné orgány, ktoré v prípade prekročenia povolených emisných limitov udeľujú prevádzkovateľovi obrovské pokuty.

Viac o tom ako sa v ZEVO čistia emisie v TOMTO VIDEU:

Čo bude vychádzať z komína v CCE?

Emisie, ktoré sa reálne dostanú do ovzdušia zo zariadenia ZEVO, tvorí z najväčšej časti dusík ako neškodný a najzastúpenejší prvok v zemskej atmosfére (65%), potom CO2 (9%), kyslík O2 (7%) a vodná para (17%). Zvyšok tvoria minimálne podiely chemických prvkov a zlúčenín CO, NOx, SO2, TZL a iné. Napríklad pri TZL (tuhé znečisťujúce látky) sa do ovzdušia dostanú pri spracovaní jednej tony odpadu len 2 gramy. Veľmi podobné je to aj v prípade ostatných emisií.

Zastúpenie jednotlivých emisií, ktoré produkuje ZEVO.

A teraz si položme kľúčovú otázku: Naozaj chceme uprednostňovať skládkovanie s jeho nekontrolovanou a mnohonásobne vyššou produkciou emisií pred ekologickým spracovaním odpadu v ZEVO?

Odpoveď pre obyvateľov Šale a okolia poskytne nasledujúce zhrnutie:

  1. Emisie, ktoré v CCE Šaľa vzniknú, budú čistené 4-stupňovou filtráciou s použitím špičkovej technológie SCR.
  2. Hodnoty výsledných emisií v komíne budú monitorované systémom AMS. Údaje z AMS sú 24 hodín denne poskytované inšpekcii, ktorá dohliada na dodržanie emisných limitov.
  3. Emisie, ktoré v regióne prostredníctvom ZEVO vzniknú, budú minimálne. Podľa odhadov pôjde maximálne o 1 % z celkových emisií v regióne. Navyše, vzhľadom na skúsenosti s prevádzkovaním ZEVO Košice, už dnes vieme, že tieto hodnoty budú oveľa nižšie.
  4. Uvedomujeme si, že okrem „kontroly nad emisiami“ treba pridať ešte niečo navyše. Aj preto sme sa rozhodli systematicky podporovať ekologické aktivity, ktoré budú organizované miestnymi organizáciami.
  5. Navyše do regiónu prinesieme osvedčený model environmentálneho vzdelávania detí, ktoré za desať rokov len v Košiciach a okolí absolvovalo viac ako 50 000 žiakov.

V prípade záujmu o viac informácií ohľadom projektu CCE Šaľa sme kedykoľvek k dispozícii na info@ewia.sk.


Lokalita prvého Centra cirkulárnej ekonomiky je známa. Bude v okrese Šaľa

Lokalita prvého Centra cirkulárnej ekonomiky je známa. Bude v okrese Šaľa.

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) je výsledkom niekoľkoročnej práce tímu špecialistov zo Slovenska, z Česka, Fínska, Nemecka a z Veľkej Británie. Reprezentuje najmodernejšie trendy v oblasti nakladania s odpadmi v EÚ a rešpektuje princípy cirkulárnej ekonomiky. CCE sa stane realitou vďaka spoločnosti ewia a.s.. Tá v máji tohto roka ohlásila  projekt budúcej výstavby 5 Centier cirkulárnej ekonomiky za 600 mil. eur v rôznych regiónoch Slovenska.

Výstavba prvého centra je plánovaná v okrese Šaľa.  Výška celkovej investície, vrátane technológií dosiahne 120 mil. eur. Finančné zdroje na vybudovanie centra poskytne vlastník spoločnosti ewia – investičná banka WOOD & Company, ktorá na Slovensku okrem spoločnosti KOSIT vlastní napr. aj spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, Chirana T.Injekta, a v zahraničí spoločnosti Chirmix, Vitrex a Pegas Nonwovens.

Marián Christenko, generálny riaditeľ ewia a. s.: „Nové Centrum cirkulárnej ekonomiky vyrastie v okrese Šaľa v lokalite, ktorá poskytuje vhodné podmienky na napojenie do rozvodov tepla a elektrickej siete, ako aj prístup k dopravnej infraštruktúre. Pri výbere lokality a technológií sme nič nepodcenili. Chceme, aby CCE v Šali bolo najmodernejšou stavbou svojho druhu v Strednej Európe s vysokým európskym emisným štandardom. Chceme, aby sa odpad nevyhadzoval a nezaťažoval životné prostredie, ale využil v prospech ľudí jeho vrátením späť do výroby alebo premenou na energiu.“

Exteriérový pohľad na Centrum cirkulárnej ekonomiky.
Exteriérový pohľad na Centrum cirkulárnej ekonomiky.

Časť prijatého odpadu sa v Centre cirkulárnej ekonomiky v podobe druhotných surovín vráti späť do výrobného procesu a nahradí tak primárne surovinové zdroje, či už v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom alebo stavebnom priemysle. Zostatok poputuje do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde sekundárne vznikne teplo a elektrická energia. CCE bude schopné produkovať teplo a elektrickú energiu flexibilne v rôznom pomere podľa meniacich sa požiadaviek na odber v priebehu roka. Maximálna ročná výroba užitočného tepla môže byť 160.000 MWht a maximálna ročná výroba elektriny môže byť 55.000 MWhe.

Areál Centra cirkulárnej ekonomiky z nadhľadu
Areál Centra cirkulárnej ekonomiky z nadhľadu

V prospech okresu Šaľa sa spoločnosť ewia a. s., rozhodla preto, lebo ide o región s vhodnou infraštruktúrou a rýchlo rastúcou životnou úrovňou, ktorá zároveň zvyšuje aj množstvo vyprodukovaného odpadu. Tomu však nezodpovedajú kapacity a ani kvalita spracovania odpadu v okrese. Takmer všetok komunálny odpad sa skládkuje. Reálne hrozí, že od roku 2023 sa odpad z okresu Šaľa bude voziť výlučne na skládky do iných okresov, keďže jedinej aktívnej okresnej skládke v Nedede končí platné prevádzkové povolenie.

Areál Centra cirkulárnej ekonomiky bude prispôsobený návštevám verejnosti.
Areál Centra cirkulárnej ekonomiky bude prispôsobený návštevám verejnosti.

Problém s odpadom sa netýka iba okresu Šaľa ale prakticky celého Slovenska. Podľa najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR recyklujeme iba 36% a skládkujeme až 55% odpadu. Iba približne 10% odpadu premieňame na teplo a elektrinu. Tieto čísla sú alarmujúce aj pre Európsku úniu, ktorá pre Slovensko stanovila ciele do roku 2035. Dovtedy musíme zvýšiť podiel recyklácie na 65% a znížiť podiel skládkovania na 10%. Zostatok odpadu by sme mohli využiť na výrobu elektrickej energie a tepla pre domácnosti. Otvorením 5 Centier cirkulárnej ekonomiky v rôznych regiónoch Slovenska by naša krajina bola schopná priblížiť sa k týmto cieľom už o 10 rokov.

„Namiesto skládkovania, ktoré je v mnohých vyspelých štátoch Európy zakázané, chceme šalianskemu regiónu ponúknuť moderné a bezpečné riešenie, kde sa odpad nebude hromadiť a spôsobovať neriešiteľnú environmentálnu záťaž. Miesto toho sa využije na recykláciu a výrobu tepla a elektrickej energie. Presne tak ako vo Švédsku, Fínsku, v Dánsku alebo v susednom Rakúsku. V CCE použijeme najmodernejšie technológie a okrem spracovania sa v ňom zameriame aj na laboratórne skúmanie zloženia odpadu a takisto environmentálnu výchovu mladších generácií,“  vysvetľuje Marián Christenko.

Súčasťou CCE bude aj Centrum environmentálnej výchovy slúžiace vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti ekologického spracovania odpadu.
Súčasťou CCE bude aj Centrum environmentálnej výchovy slúžiace vzdelávaniu detí a mládeže v oblasti ekologického spracovania odpadu.

Centrum Cirkulárnej Ekonomiky v okrese Šaľa bude schopné spracovať 130 000 ton odpadu ročne. Spoločnosť ho  plánuje uviesť do prevádzky v roku 2025, pričom ponúkne prácu až 200 zamestnancom.

Viac informácií o fungovaní Centra cirkulárnej ekonomiky nájdete TU.

Príklady moderného odpadového hospodárstva z vyspelých krajín Európy:

Švédsko recykluje vyše 50 % komunálneho odpadu. Z celkového objemu 4,4 milióna ton odpadu Švédsko každoročne spracuje až 2,2 milióna ton prostredníctvom procesu, ktorý premieňa odpad na energiu v 33 Zariadeniach na energetické využitie odpadu. Tie teplom zásobujú 1,5 milióna obyvateľov.

V Dánsku zariadenia ZEVO dodávajú okolo 20 % celkovej potreby tepla pre systémy centrálneho vykurovania a pokrývajú 5 % spotreby elektrickej energie Dánska. Zároveň od roku 1997 platí zákaz skládkovania komunálneho odpadu. Aktuálne je v prevádzke 32 zariadení ZEVO a 4 sú práve vo výstavbe. Zaujímavosťou je, že Dánsko chce do roku 2050 úplne prestať využívať fosílne palivá. Krokom k ich nahradeniu je napr. aj nové ZEVO Amager Hill v Kodani, svetovo známe lyžiarskym svahom na streche kotolne.

Rakúsku dnes existuje 11 zariadení ZEVO. Štyri z nich sú priamo vo Viedni, pričom najznámejšie projektoval svetoznámy architekt Friedensreich Hundertwasser. Toto umelecké dielo denne navštevujú stovky turistov počas plnej prevádzky.  Rakúšania dosahujú v priemere takmer 60 % úspešnosť v triedení odpadu.

Spoločnosť ewia, a. s., bola založená koncom roka 2018. Akciová spoločnosť má 100-percentného akcionára – česko-slovenskú finančnú skupinu Wood & Company. Spoločnosť ewia má celoslovenskú pôsobnosť a do jej portfólia patria aj spoločnosti skupiny KOSIT. Vznik a existencia spoločnosti sa viaže najmä na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi. Víziou spoločnosti ewia je spoločnosť bez odpadov. Zhmotnením tejto vízie je projekt výstavby Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) s integrovaným Zariadením na energetické využitie odpadu (ZEVO).