fbpx
ArrowÚvod / Energetické využitie odpadu / Zariadenia na Slovensku

Zariadenia na Slovensku

Slovensko momentálne disponuje dvomi Zariadeniami na energetické využitie odpadu (ZEVO) v Bratislave (OLO a. s.) a v Košiciach (KOSIT a. s.).

ZEVO Košice

Košické Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) bolo uvedené do prevádzky v roku 1991. Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú spoločnosť predáva do rozvodnej siete. Celková inštalovaná kapacita košického zariadenia je 150 000 ton.

ZEVO v Košiciach disponuje dvomi roštovými kotlami. Kotol K1 s potenciálnym maximálnym výkonom 12 MWt vo vykurovacej sezóne zásobuje teplom približne 2 400 bytov. Kotol K2 slúži na výrobu a dodávku elektrickej energie pre vlastnú spotrebu a do verejnej siete.

ZEVO Košice. Zdroj: Kosit a.s.

Vďaka nepretržitým investíciám do modernizácie zariadenia dodržiava KOSIT emisné limity na úrovni cca 15 % povolených hodnôt, a to košickú prevádzku z hľadiska environmentálnych vplyvov zaraďuje medzi porovnateľné prevádzky v západnej Európe.

Prioritnou úlohou vedenia spoločnosti KOSIT a.s. je dlhodobá stratégia ďalšieho rastu spoločnosti predovšetkým s ohľadom na potreby jej najväčšieho zákazníka, mesta Košice, ale aj s ohľadom na všeobecné trendy v oblasti odpadového hospodárstva.

ZEVO Bratislava

Bratislavské zariadenie bolo do prevádzky uvedené v roku 1978. V tom čase boli v zariadení nainštalované 3 parné kotly s valcovými roštmi pre dodávku tepla v pare do rafinérie Slovnaft a záhradníctva Florea. Vzhľadom na nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý vstúpil do platnosti v r. 1991, vznikla nutnosť zrekonštruovať bratislavskú spaľovňu komunálneho odpadu a vybudovať v nej zariadenie na čistenie spalín. Na prelome tisícročia prišlo k nevyhnutnej rekonštrukcii, ktorá zariadenie priblížila na úroveň západoeurópskych emisných štandardov.

Od januára 2003 je zrekonštruované zariadenie v riadnej prevádzke. Dva z troch kotlov boli zdemontované a nahradené novými kotlami s vratisuvnými roštmi a so systémom na čistenie spalín. Po ukončení rekonštrukcie a uvedení zariadenia do riadnej prevádzky bol tretí kotol zdemontovaný a zlikvidovaný oprávnenými organizáciami.

Kapacita zariadenia je 135 000 ton spáleného komunálneho odpadu ročne.

Budúcnosť energetického zhodnocovania na Slovensku

Energetické zhodnocovanie odpadov nepochybne patrí do celkovej koncepcie odpadového hospodárstva, ktorú Slovensko urýchlene potrebuje. Každé krajské mesto dokáže spolu s aglomeráciou v jej okolí aj po odrátaní vytriedeného odpadu vyprodukovať dostatočné množstvo odpadu, potrebné na prevádzku zariadenia na komplexné riešenie problematiky odpadov.

Ak by aj dokázalo Slovensko zvládnuť cieľ zredukovať odpad uložný na skládky na 10% a dosiahlo 65% mieru materiálového zhodnotenia, stále ostane takme 700 tisíc ton odpadu ročne, ktorý bude možné enrgeticky zhodnotiť.
Uloženie na skládku
Kompostovanie a splyňovanie
Materiálové zhodnotenie
Energetické zhodnotenie
Iné formy nakladania

ZEVO v Košiciach už dnes disponuje kapacitou na zhodnotenie odpadu nielen z Košíc a jej okolia, ale aj z Prešova. Rozšírené zariadenia v Bratislave a Košiciach spolu s novými v Nitre, Žiline a v Banskej Bystrici by popri dnes energeticky zhodnocovanom odpade dokázali materiálovo a energeticky zhodnotiť ďalších zhruba 400- až 500-tisíc ton odpadu ročne. To je tretina odpadu, ktorý dnes končí na skládke.“

V roku 2016 a rovnako tak 2017 bolo v Slovenskej republike energeticky zhodnotených 197 000- ton komunálneho odpadu z Bratislavy, Košíc a z obcí v okrese Košice-okolie. Od roku 2018 zhodnocuje spoločnosť KOSIT zhruba 50 % komunálneho odpadu z mesta Prešov a ďalších približne 100 obcí v dostupnej vzdialenosti. Po dostavbe tretieho kotla v Bratislave a v Košiciach by mohli spoločnosti OLO a.s. a KOSIT a.s. prijať po roku 2022 na energetické zhodnotenie ďalších zhruba 180 000 ton komunálneho odpadu. Celková kapacita oboch zariadení by tak dosiahla objem 490 000 ton odpadu ročne.

Možné umiestnenie ZEVO v roku 2035

 

Vízia pre odpadové hospodárstvo
Možnosti naplnenia chýbajúcich kapacít

2035: Ak by miera materiálového zhodnotenia vzrástla na 65 % tvorby komunálneho odpadu, stále ostane 35 % odpadu, pre ktorý je energetické zhodnotenie najlepšou a najekologickejšou voľbou. Skládkovanie komunálneho odpadu ako také by nebolo vôbec potrebné.
Inštalovaná kapacita
Využitá kapacita
Množstvo komunálneho odpadu

V prípade výstavby ďalších 4 zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov môže vzrásť inštalovaná kapacita v Slovenskej republike na úroveň 890 000 ton komunálneho odpadu, čo bude v roku 2035 predstavovať približne 30 % ročnej produkcie odpadu v Slovenskej republike. Ak by podľa cieľov EÚ miera materiálového zhodnotenia vzrástla na 65 % tvorby komunálneho odpadu, stále ostane 35 % odpadu, pre ktorý je energetické zhodnotenie najlepšou a najekologickejšou voľbou. Skládkovanie komunálneho odpadu ako také by nebolo vôbec potrebné.

6 takýchto zariadení by pokrylo potreby zhruba 42 % slovenskej populácie, pričom energetickým zhodnotením 890 000 ton odpadu ročne by sa vyprodukovala elektrická energia na úrovni 2,0 % celkovej spotreby elektriny v Slovenskej republike.