fbpx
ArrowÚvod / Služby / CCE | Centrum cirkulárnej ekonomiky

CCE | Centrum cirkulárnej ekonomiky

Spoločnosť ewia vznikla s cieľom naplnenia predstavy o cirkulárnej ekonomike. Jej víziou je spoločnosť bez odpadov. Takmer všetok odpad, ktorý dnes končí na skládke, totiž možno racionálne využiť.

Prichádzame s novou koncepciou riešenia odpadového hospodárstva pre regióny Slovenska. Koncept Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE) je výsledkom niekoľkoročnej práce celého tímu špecialistov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Fínska, Nemecka a z Veľkej Británie. Zohľadňuje najmodernejšie trendy v oblasti nakladania s odpadmi v Európskej únii a prenáša víziu o cirkulárnej ekonomike do praxe. Zároveň poskytuje riešenia pre Slovensko z pohľadu požiadaviek na ústup od ukladania odpadov na skládku a rešpektuje špecifické potreby slovenských regiónov.

Centrum cirkulárnej ekonomiky predstavuje zariadenie, ktoré je schopné prijať a upraviť odpad a druhotné suroviny, či už od  priemyselných zákazníkov, ako aj z bežných domácností, a tieto následne expedovať na finálne spracovanie. Úpravou a prípadným dotriedením prijatého odpadu sa výrazne zvyšuje miera následného zhodnotenia odpadu.

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré je súčasťou Centra cirkulárnej ekonomiky, je schopné premeniť odpad, ktorý nie je vhodný na recykláciu, resp. na ďalšie materiálové zhodnotenie na elektrickú energiu a teplo, ktoré vie dodať do verejnej siete a pre potreby priemyselných, resp. komunálnych zákazníkov.

Arrow

Ako Centrum cirkulárnej ekonomiky funguje?

  1. Vytriedený odpad z priemyslu, komunálnej sféry a z privátnych zákazníkov putuje do Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE), kde prechádza ďalším triedením, mechanickou úpravou, lisovaním a balením.
  2. Odpad v podobe upravených druhotných surovín sa vracia späť do priemyslu na opätovné spracovanie a využitie.
  3. Odpad, ktorý nemožno upraviť do podoby vhodnej na recykláciu, mieri do Zariadenia energetického využitia odpadov (ZEVO), ktoré je druhým základným pilierom Centra cirkulárnej ekonomiky.
  4. Teplo a elektrická energia vyrobená v ZEVO je prostredníctvom verejnej siete priamo dodávaná komunálnej sfére alebo priemyselným zákazníkom.
  5. Zostatkové suroviny v podobe kovov a reziduálny materiál z energetického zhodnotenia putuje znova na spracovanie do priemyselných odvetví.
  6. Recyklované druhotné suroviny sa v podobe tovarov dostávajú späť k spotrebiteľom.

 

 

Až 50 % prijatého odpadu sa v podobe druhotných surovín vráti späť do výrobného procesu a nahradí tak primárne surovinové zdroje, či už v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom, prípadne stavebnom priemysle. Zvyšok odpadu sa premení na teplo a elektrickú energiu.

Z čoho pozostáva Centrum cirkulárnej ekonomiky?

Triediace centrum – slúži na dotrieďovanie materiálovo využiteľného odpadu a jeho opätovného vrátenia do výrobného procesu.

ZEVO – zariadenie, ktoré premieňa nevyužiteľný odpad na elektrickú energiu a teplo.

Cirkulárne laboratórium – výskumné srdce projektu, v ktorom sa koncentrujú dáta z prevádzky CCE a prebieha výskum materiálov a zloženia odpadov kvôli spätnej väzbe určenej výrobcom.

Centrum environmentálneho vzdelávania – environmentálny vzdelávací projekt určený nielen pre deti a mládež, v rámci ktorého ponúkame zážitkové, interaktívne vzdelávanie o odpadoch so zreteľom na vek, návyky a zručnosti osobnosti.

Aká je kapacita Centra cirkulárnej ekonomiky?

Centrum cirkulárnej ekonomiky, predstavuje zariadenie, ktoré je schopné spracovať viac ako 130 000 ton odpadu ročne, z toho 85 900 ton komunálneho odpadu z domácností a 45 500 ton odpadu pochádzajúceho z priemyslu.

 

Kde môže Centrum cirkulárnej ekonomiky vzniknúť?

Centrum cirkulárnej ekonomiky je z pohľadu svojej spracovateľskej kapacity projektované pre väčšie regióny so spádovou oblasťou 200 000 až 300 000 obyvateľov. Ako vhodné lokality prichádzajú do úvahy regióny Trnavy, Nitry, Banskej Bystrice, Trenčína, Žiliny či Martina. Celkovo je na Slovensku priestor pre výstavbu 4 až 7 Centier cirkulárnej ekonomiky.

V regiónoch, kde Centrum cirkulárnej ekonomiky vznikne, bude možné zredukovať objem komunálnych odpadov uložených na skládku na menej ako 2 %. Prvé zariadenie plánuje spoločnosť ewia uviesť do prevádzky v roku 2025.

Okrem riešenia pre oblasť odpadov a spracovania druhotných surovín prinesie Centrum cirkulárnej ekonomiky do každého regiónu ďalších 200 pracovných miest a vzdelávacie centrum pre deti aj dospelých.

Centrum cirkulárnej ekonomiky chce byť stabilným a dlhodobým partnerom okolitým obciam a mestám, ktorým zabezpečí dlhodobo stabilnú cenu za zhodnotenie vyprodukovaného odpadu. Zároveň ekologickým spôsobom vyrieši pretrvávajúce problémy a neistotu v odpadovom hospodárstve miest a obcí.