ArrowÚvod / Služby / ZEVO | Zariadenie na energetické využitie odpadov

ZEVO | Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kľúčovou súčasťou Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) je Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré je schopné energeticky zhodnotiť 100 000 ton odpadu ročne. Maximálna ročná výroba užitočného tepla môže byť 160.000 MWht a maximálna ročná výroba elektriny môže byť 55.000 MWhe. ZEVO je tak schopné vyrobiť ročne elektrickú energiu pre 23 000 domácností a teplo pre 2 500 domácností. 

Pre obec alebo mesto, kde sa nachádza, je však ZEVO prioritne extrémne lacným zdrojom tepla. Jeho produkcia sa odvíja od začiatku, resp. konca vykurovacej sezóny. Zatiaľčo nástupom jesene sa ZEVO dominantne orientuje na distribúciu vyrobeného tepla, v priebehu jari nastáva moment, keď sa vyrobené teplo používa na pohon turbíny, vytvárajúcej elektrickú energiu. Z pohľadu výroby a vlastnej spotreby tepla a elektrickej energie bude Centrum cirkulárnej ekonomiky plne samostatné.

Prevádzka ZEVO je celoročná a takmer nepretržitá, pozastavená iba v prípade plánovaných technických odstávok.

Rozdiel medzi ZEVO a spaľovňou

Zatiaľ čo klasické spaľovne fungujú ako koncové zariadenia len pre tepelné spracovanie odpadu, v prípade ZEVO je výstupom teplo a elektrická energia. Inými slovami – ZEVO svojou podstatou napĺňa princípy cirkulárnej ekonomiky, keďže vracia do obehu maximum energie opätovne využiteľnej pre udržateľnosť systému. Aj z toho dôvodu v ostatných rokoch prišlo k rozšíreniu tradičnej hierarchie odpadového hospodárstva z 5 na 6 stupňov a jednoznačné oddelenie klasického spaľovania od energetického využitia v ZEVO.

 

 

Klasické spaľovne zmizli z Európy v posledných 20 rokoch. Budovy, strašiace ľudí čiernymi kúdolmi dymu valiaceho sa z komína, boli nahradené špičkovými modernými zariadeniami, ktoré sa kvôli potrebe čo nejednoduchšieho prístupu k centrálnym rozvodom tepla často nachádzajú v širšom centre Európskych metropol bez toho, aby sa okolo nich dvíhala akákoľvek vlna kritiky. Emisné limity, ktoré dnes platia pre ZEVO vo Viedni, v Kodani či v Londýne, platia rovnako pre ZEVO v Bratislave či v Košiciach. Obidve zariadenia sa z pohľadu emisných výsledkov môžu zaraďovať k tým najekologickejším v Európe.

V Zariadeniach na energetické využitie odpadu po celom svete sa v súčasnosti premieňa na energiu a teplo približne 250 miliónov ton odpadu ročne. Tento globálny priemysel sa označuje ako „Waste To Energy“ a v posledných rokoch rapídne rastie. V súčasnosti je v prevádzke okolo 2 000 zariadení ZEVO, pričom približne 250 zariadení bolo postavených v prvých 15 rokoch 21. storočia, hlavne v Európe a vo východnej Ázii. Absolútna väčšina zariadení je postavená na princípe roštovej spaľovne, iné technológie ako splyňovanie sú používané vo väčšom rozsahu iba v Japonsku, ale aj tam predstavuje podiel roštových spaľovní na celkovom objeme spracovaného odpadu 84 %. V oblasti veľkých aglomerácií sa objavuje trend veľkokapacitných spaľovní na princípe fluidného lôžka.

ZEVO a európska legislatíva

ZEVO je projektované v zmysle legislatívy Európskej únie a bude spĺňať tie najprísnejšie limity v oblasti ochrany životného prostredia. Z pohľadu systému BAT (Best Available Techniques), teda využitia najmodernejších dostupných techník (technológií), nebude žiaden rozdiel medzi ZEVO, ako súčasťou CCE a podobnými zariadeniami, ktoré možno nájsť v blízkosti centier  takých miest, ako je Viedeň, Kodaň či Londýn.

Projekt nadväzuje na smernicu EC 2000/76/EC O spaľovaní odpadu z roku 2000, ktorá zjednotila pravidlá v rámci celej Európskej únie a zaviedla prísne emisné limity, ktoré postupne prebrali do svojej legislatívy všetky krajiny Únie vrátane Slovenskej republiky. Štandardom sa stali sofistikované systémy čistenia spalín, ako ich poznáme dnes. Potreba dodržiavania prísnych limitov si vyžiadala vývoj nových technológií, ktoré doteraz nie sú štandardom iných spaľovacích zariadení, ide o systémy pre odstraňovanie dioxínov a ťažkých kovov. To znamená, že zo všetkých priemyselných zariadení, ktoré používajú pri výrobe, používajú termické spracovanie paliva, má ZEVO najprísnejšie štandardy a limity na prevádzku.

Ďalším dôležitým míľnikom bolo vytvorenie dokumentu BREF, ktorý je súčasťou Európskej legislatívy. V roku 2006 tento dokument zhrnul všetky najnovšie poznatky z oblasti technológií (BAT – Best Available Techniques) a tým zaviedol aj prísne pravidlá pre dizajn a prevádzkovanie takýchto zariadení. Technologický pokrok a ekologizácia spracovania odpadu mala za následok aj ustálenie pojmu ZEVO, ktoré vystihuje podstatu prínosu tohto zariadenia pre spoločnosť.