fbpx
ArrowÚvod / Energetické využitie odpadu / Zariadenia vo svete

Zariadenia vo svete

Česká republika

U našich západných susedov sú v súčasnosti v prevádzke 4 zariadenia ZEVO. Najväčšie zariadenie s kapacitou 310 000 ton ročne sa nachádza v Prahe. ZEVO v Brne má kapacitu 230 000 ton ročne a v roku 2010 podstúpilo rekonštrukciu celého energetického celku. V Liberci bolo zariadenie ZEVO uvedené do prevádzky v roku 1999 a má kapacitu 100 000 ton ročne. Posledným zariadením v ČR je ZEVO Chotíkov pri Plzni s kapacitou 100 000 ton ročne, ktoré bolo uvedené do prevádzky v roku 2016. V súčasnosti sa pripravuje nové zariadenie v Mělníku s kapacitou 350 000 ton ročne.

Nemecko

Nemecko je tradičným pionierom vo využívaní odpadu pre energetické využitie. Nie je náhodou, že väčšina firiem zaoberajúcich sa týmto priemyselným odvetvím sídli v Nemecku. Výrazným faktorom tohto stavu je zákaz skládkovania komunálneho odpadu, čím táto krajina udáva trend celej Európskej únii. V Nemecku je v súčasnosti prepracovaný systém odpadového hospodárstva riadený spolkovými štátmi, ktorý počíta zo zariadeniami ZEVO ako integrálnou súčasťou celého odpadového systému. V súčasnosti je v prevádzke 67 zariadení na spracovanie komunálneho odpadu a 34 zariadení na alternatívne palivo z odpadu (RDF).

RDF zariadenia sú pozostatkom technológie MBÚ (materiálovo-biologická úprava), trendu z 90. rokov minulého storočia. Cieľom tejto technológie bolo z komunálneho odpadu vyseparovať všetky recyklovateľné zložky (kovy, biozložka, sklo, plasty) a z nerecyklovateľných zvyškov vyrobiť tzv. tuhé alternatívne palivo (TAP), ktoré by sa potom používalo v tepelných elektrárňach ako náhrada uhlia. Po čase sa však ukázalo, že o takéto palivo nie je záujem, pretože výrazne poškodzuje technológie kotlov na uhlie. Bolo nutné postaviť špecializované zariadenia na toto palivo, ktoré má výrazne vyššiu výhrevnosť ako komunálny odpad a vyžaduje odlišnú roštovú technológiu.

Tieto zariadenia v súčasnosti spracúvajú hlavne importované alternatívne palivo zo zahraničia a nepredstavujú žiadnu výhodu voči štandardným zariadeniam ZEVO. V Nemecku v súčasnosti prebieha vlna rekonštrukcií zariadení ZEVO hlavne kvôli zvýšeniu energetickej účinnosti a pripájania na rozvody tepla. Zároveň sa vo väčšej miere využíva železničná doprava pomocou špeciálnych vagónov (napr. ZEVO Schvandorf). Výstavba nových zariadení sa neočakáva.

Švédsko

Zaujímavá situácia nastala vo Švédsku a to vďaka výraznému tlaku na zvyšovanie recyklácie a postoj verejnosti k  ekológii. Väčšina komunálneho odpadu sa vo Švédsku recykluje, v súčasnosti je to niečo vyše 50 %. Zvyšok sa energeticky zhodnocuje v 33 zariadeniach ZEVO, ktoré teplom zásobujú 1,5 milióna obyvateľov. Švédsko je závislé od tepla zo zariadení ZEVO a ich systém centrálneho vykurovania (mimochodom najrozsiahlejší na svete pokrývajúci vyše 50 % domácností) s týmito zdrojmi počíta. Z tohto dôvodu Švédsko dováža odpad zo zahraničia, aby pokrylo potreby systémov centrálneho vykurovania. Ročne Švédi dovezú 2,5 milióna ton odpadu, prevažne z Veľkej Británie. Vo Švédsku je energetické zhodnocovanie odpadu všeobecne akceptované a neexistuje výrazný odpor verejnosti voči výstavbe takýchto zariadení.

Dánsko

Dánsko patrí k priekopníkom energetického využitia odpadu. Prvé zariadenie bolo postavené v roku 1903 vo Frederiksbergu. Zaujímavosťou je, že už vtedy vyrábala elektrinu aj teplo pre blízku nemocnicu. Bola teda predchodcom súčasných moderných zariadení ZEVO. Na rozdiel od iných štátov je história ZEVO v Dánsku neprerušená, zariadenia fungovali aj počas 2. svetovej vojny. Dodávka tepla ostala kľúčová až do súčasnosti, zariadenia ZEVO dodávajú okolo 20 % celkovej spotreby tepla pre systémy centrálneho vykurovania a pokrývajú 5 % spotreby elektrickej energie krajiny.

V Dánsku zároveň od roku 1997 platí zákaz skládkovania komunálneho odpadu. Aktuálne je v prevádzke 32 zariadení ZEVO a 4 sú práve vo výstavbe. Zaujímavosťou je nové kodanské ZEVO Amager Hill, svetovo známe lyžiarskym svahom na streche kotolne.

Benelux

Krajiny Beneluxu sú mimoriadne husto osídlené. Logickým opatrením bol preto zákaz skládkovania v kombinácii s výstavbou zariadení ZEVO. V súčasnosti je v prevádzke 16 zariadení v Belgicku, 13 zariadení v Holandsku a 1 zariadenie v Luxembursku. Špecifikom Holandska je, že emisné limity platné v krajinách EÚ v súčasnosti boli v Holandsku povinné už v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Holandské zariadenia sú priekopníkmi moderných systémov čistenia spalín a aj v súčasnosti majú emisné limity nastavené podstatne prísnejšie ako vo zvyšku EÚ.

Takisto kvôli prirodzenému nedostatku inertných stavebných materiálov (štrk, piesok) sa v Holandsku veľmi intenzívne využíva škvara zo zariadení ZEVO. Podobne ako Švédsko, aj krajiny Beneluxu dovážajú odpad z iných krajín, ako je Veľká Británia alebo Taliansko.

Maďarsko

V Maďarsku je len jeden závod ZEVO v Budapešti s kapacitou 420 000 ton ročne vybudovaný v roku 1981. V súčasnosti sa nepripravuje žiaden nový projekt ZEVO a krajina sa skôr orientuje na zariadenia MBÚ.

Poľsko

Poľsko malo donedávna len jednu staršiu spaľovňu vo Varšave. V rokoch 2013 – 2018 nastal výrazný rozvoj a postupne bolo do prevádzky uvedených 6 nových zariadení ZEVO. Pri ich výstavbe boli využité zdroje z kohéznych fondov EÚ.

Intenzívne prebiehala aj mediálna kampaň pre zmenu postoja verejnosti voči výstavbe nových zariadení ZEVO. Nepriamo tomu pomohla aj veľmi nelichotivá situácia s nelegálnym skládkovaním odpadu, ktorý bol dovážaný z krajín západnej Európy a následne zapálený. V súčasnosti sú v prevádzke zariadenia v mestách Bydhosť (180 000 ton ročne), Krakov (250 000 ton ročne), Štetín (180 000 ton ročne), Konin (94 000 ton ročne), Bielostok (120 000 ton ročne) a Poznaň (210 000 ton ročne).

Japonsko

Japonsko produkuje približne 65 miliónov ton komunálneho odpadu, z ktorého je 40 miliónov energeticky zhodnotených, zvyšok je recyklovaný. Skládkovanie je v Japonsku dlhé roky zakázané. Zaujímavosťou tejto krajiny je časté používanie procesov splyňovania a plazmového spaľovania. Ide o finančne náročný systém, ktorého prevádzka je neokonomická.

Zároveň je v Japonsku zakázaný transport odpadu medzi jednotlivými krajmi, takže každý región má svoju malú spaľovňu.

USA

Vzhľadom na dlhej tradíciu skládkovania a lacnej pôdy pre skládky sa v Spojených štátoch zariadenia ZEVO neuchytili. V prevádzke je niekoľko desiatok zariadení, ktoré pochádzajú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Odvtedy sa rozvoj zariadení ZEVO zastavil. Posledné zariadenie bolo postavené v roku 1995. V súčasnosti prebiehajú snahy o reštartovanie energetického využitia odpadu. Tieto však narážajú na odpor verejnosti a nízke poplatky za skládkovanie. Za alternatívu sa považuje výroba biopalív z komunálneho odpadu. Pri tomto trende sa angažujú aerolínie United Airlines, ktoré chcú zvýšiť podiel biozložky v leteckom palive.