fbpx
ArrowÚvod / Energetické využitie odpadu / Zdravie

Zdravie

Okolo témy výstavby nových zariadení na energetické využitie odpadu koluje veľa mýtov pochádzajúcich zo 70. rokov minulého storočia, keď ešte neexistovali emisné limity na spaľovanie odpadu a využívané technológie boli ešte v plienkach.

V súčasnosti predstavuje podiel plynných emisií ZEVO na celkovom emisnom zaťažení životného prostredia maximálne desatiny percenta. Slovenské zariadenia ZEVO sa ani nenachádzajú v rebríčkoch najväčších znečisťovateľov, s výnimkou oxidov dusíka (NOx), kde sa nachádzajú na 50. a 65. mieste s podielom 0,54 %. Pre zaujímavosť, pred zariadeniami ZEVO sú takmer všetky lokálne kotolne na biomasu a to aj v prípade tých menších prevádzok. Na porovnanie, ročnú produkciu NOx ZEVO v Košiciach môžeme porovnať s ročnou prevádzkou 75 kamiónov (emisný stupeň Euro5), ktoré vyprodukujú ekvivalent 53 ton NOx ročne. Môžeme argumentovať, že máme len dve zariadenia ZEVO a ak sa na Slovensku postavia ďalšie, situácia sa radikálne zhorší. Ak si zoberieme príklad z Nemecka so stovkami takýchto zariadení, čísla vychádzajú veľmi podobne, maximálne na desatiny percent.

Častou otázkou sú emisie dioxínov ako jedných z najnebezpečnejších látok pre ľudské zdravie. Hlavným zdrojom dioxínov sú požiare a prírodné procesy, priemyselné zdroje predstavujú cca 17 % z celkovej produkcie. Z týchto 17 percent na ZEVO pripadá približne jedno promile. Na domáce spaľovanie (kúrenie drevom alebo uhlím) pripadá 8 percent, na elektrárne a teplárne 2 percentá. Najväčším zdrojom dioxínov je výroba ocele a železa (40 %). Taktiež je nutné spomenúť časté požiare skládok komunálneho odpadu, pri ktorých nie je možné zmerať vypustené emisie a najmä tieto emisie nie sú pod žiadnou kontrolou. ZEVO tento problém rieši.

V priebehu minulého storočia bolo urobených niekoľko štúdií dokazujúcich negatívny vplyv zariadení ZEVO na zdravie obyvateľstva. Aj práve preto bolo po roku 2000 spolu s novou legislatívou EÚ uzatvorených veľa spaľovní, ktoré nedokázali vyhovieť novým normám. Ostatné zariadenia zaviedli nové technológie na čistenie spalín a emisie znečisťujúcich látok rádovo klesli. Tak to bolo aj v prípade zariadenia v Bratislave, ktoré prešlo zásadnou rekonštrukciou na prelome milénia a rovnako tak ZEVA v Košiciach.

Po niekoľkých rokoch aplikácie prísnych pravidiel bolo vykonaných niekoľko štúdií, ktoré potvrdili, že zariadenia ZEVO nemajú negatívny vplyv na zdravie obyvateľov v okolí. Štúdia HPS (Health protection Scotland) z roku 2009 nenašla žiadnu spojitosť výskytu rôznych chorôb a prevádzky ZEVO.

Najnovšia britská štúdia z roku 2018, ktorú vypracovali štátne výskumné centrá a britské univerzity, analyzovala približne milión detí narodených v okolí prakticky všetkých britských zariadení na energetické využitie odpadu. Táto štúdia nenašla žiadnu súvislosť s vrodenými chybami alebo predčasnými úmrtiami detí. Za posledných 20 rokov sa neobjavili žiadne správy, ktoré by potvrdzovali negatívny vplyv energetického zhodnocovania odpadu na ľudské zdravie.

Informácie o nálezoch dioxínov vo vajíčkach z okolia zariadení na energetické využitie odpadu, ktoré sa z času na čas objavujú v internetových diskusiách, nie sú podložené serióznymi dátami a nevedia dokázať zdroje týchto látok. Ako bolo predtým uvedené, zdroje dioxínov sú v súčasnosti hlavne z domáceho spaľovania dreva, nelegálneho spaľovania odpadu a iných, ťažko merateľných zdrojov (napr. požiare na skládkach).

Detailné informácie o emisiách môžete nájsť v sekcii Vplyv na životné prostredie.

Porovnanie emisii dioxínov pre rôzne zdroje: