ewia je novým členom ASPEK-u

S potešením vám oznamujeme, že spoločnosť ewia a. s. k 7. marcu 2020 rozšírila rady ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku. Považujeme to za jednoznačné vyjadrenie nášho stotožnenia sa s programovými cieľmi (participácia na tvorbe environmentálnej politiky, podpora environmentálnych iniciatív a i.) tohto mimovládneho, nezávislého a neziskového združenia.

Členstvo v asociácii je prirodzenou nadstavbou našej dlhodobej snahy o aktívne podieľanie sa na ekologickom nakladaní s odpadmi. Chceme spolu s ostatnými členmi prispieť k znižovaniu vplyvu výrobných (a ďalších) činností na životné prostredie a byť súčasťou postupného prechodu k udržateľnému modelu cirkulárnej ekonomiky.

Generálny riaditeľ spoločnosti ewia a. s. Marián Christenko vidí riadne členstvo v asociácii ako ďalšiu z perspektívnych ciest naplnenia poslania spoločnosti ewia: „Malými krokmi, ale o to vytrvalejšie napĺňame svoje environmentálne a ekologické ciele v oblasti využívania odpadu na Slovensku. Verím, že spolupráca spoločností zaštítená asociáciou posunie sektor nášho odpadového hospodárstva smerom k udržateľnosti. Tú vidím najmä v postupnom prechode vyspelých členských štátov Európskej únie od lineárnej smerom k cirkulárnemu modelu ekonomiky.“