fbpx
Blog a médiá /Odpady / Petícia proti CCE Šaľa je hra s emóciami bez faktov

Petícia proti CCE Šaľa je hra s emóciami bez faktov

Vážení obyvatelia Šale,

v uplynulých týždňoch sa na internete objavila petícia zameraná proti výstavbe plánovaného Centra cirkulárnej ekonomiky. Skôr ako túto petíciu proti výstavbe Centra cirkulárnej ekonomiky v okrese Šaľa podpíšete, vytvorte si svoj vlastný názor.

Na zavádzajúci obsah bodov, ktoré signatári uvádzajú ako dôvody na spusteniu petície, sme pripravili faktické stanovisko. Vzniklo bez snahy prikrášľovať realitu a v spolupráci s odborníkmi v oblasti dopravnej logistiky, chémie, termických procesov, enviromentalistiky a strojného inžinierstva.

MÝTUS  č. 1:

Petícia občanov mesta Šaľa z roku 2005 zaväzuje predstaviteľov a poslancov mesta Šaľa aj dnes.

Dňa 29. 06. 2005 bola Mestskému zastupiteľstvu v Šali doručená „Petícia občanov mesta Šaľa a okolia proti výstavbe Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión západné Slovensko a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov. Petíciu ku dňu 29. 06. 2005 podpísalo 5502 občanov mesta Šaľa a okolia. Petícia občanov bola poslancami jednohlasne prijatá (celkový počet volených poslancov MsZ v Šali: 25, počet prítomných poslancov: 24; za prijatie petície a nesúhlas s výstavbou ,,Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko“ hlasovalo 24 poslancov.

FAKT:

Centrum cirkulárnej ekonomiky NEBUDE spracovávať nebezpečný odpad. Tento druh odpadu nie je v žiadnom prípade obsiahnutý v zámere, ktorý spoločnosť ewia a.s. predložila na MŽP SR v rámci procesu EIA. Spájanie CCE s Nadregionálnych centrom zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov z roku 2005 je zavádzajúce.  CCE bude spracúvať výlučne triedený odpad za účelom recyklácie, zmesový komunálny odpad a priemyselný odpad, v žiadnom prípade nie nebezpečný odpad, ktorý vyžaduje úplne iné technologické zázemie. Akýkoľvek pokus o prepájanie CCE s týmto 15 rokov starým projektom je iba snahou o zavádzanie a vyvolávanie negatívnych emócií u obyvateľov Šale.

MÝTUS č. 2:

Neprimerane veľká kapacita a neopodstatnenosť výstavby závodu v navrhovaných lokalitách Projektovaná kapacita zariadenia (spočiatku) 130 000 ton/rok mnohonásobne prekračuje lokálnu produkciu komunálneho odpadu (Šaľa cca 8000 ton/rok).

Množstvo odpadov dovážaných na Slovensko každoročne rastie a je predpoklad, že bude rásť. Celkové množstvo odpadov povolené na cezhraničnú prepravu/dovoz, resp. spätný dovoz na základe rozhodnutí vydaných MŽP SR: rok 2018: 420 436 t, rok 2019: 554 254,3 t. Nechceme, aby sa do Šale dovážal odpad zo širokého okolia prípadne, z iných krajín Európskej únie!

FAKT:

Spoločnosť ewia a.s. nemá záujem do Šale dovážať odpad zo širokého okolia ani z iných krajín Európskej únie. Je to nielen ekonomicky nerentabilné, ale v prípade komunálneho odpadu i zákonom zakázané. V prípade dovozu odpadu, schváleného MŽP SR za roky 2018 a 2019, ktorým operujú autori petície, ide o tuhé alternatívne palivá (TAP), ktoré v SR využívajú výlučne cementárne a nie zariadenia na komunálny odpad.

Nepravdivé je aj tvrdenie, že sa má odpad voziť zo širokého okolia. Zvozovým spoločnostiam sa kvôli nákladom na palivo a čas neoplatí prekračovať zvozovú hranicu cca 60-70 km. Tá dokonca nekopíruje ani hranice celého Nitrianskeho kraja, ale iba okresy susediace s okresom Šaľa. Len okresy Šaľa, Galanta a Nitra vyprodukujú už dnes vyše 150 000 ton komunálneho odpadu. Veľmi jednoducho a bez zavádzania sa dá vypočítať spádová oblasť na naplnenie kapacity 100 000 ton odpadu ročne v CCE. Zostávajúcich 30 000 ton odpadu bude triedený odpad z domácností a priemyslu, ktorý sa bude v centrálnej hale dotrieďovať, lisovať a expedovať späť výrobcom (sklo, papier, kovy, plast). A to ešte nehovoríme o raste tvorby odpadu, ktorý medziročne dosiahol v Šali nárast 10%. Naša spoločnosť navyše oznámila výstavbu ďalšieho centra v Trnave, ktoré je od Šale vzdialené niekoľko desiatok kilometrov. Prečo by sme to robili, keby sme chceli sťahovať odpad z polovice Slovenska do Šale ako tvrdia autori petície? Nedáva to vôbec žiadnu logiku.

MÝTUS č. 3:

Dovoz komunálneho odpadu z veľkých vzdialeností zaťaží dopravu v Šali aj v regióne

Dovoz komunálneho odpadu by spôsobil zvýšenie dopravného zaťaženia Šale a okolitých obcí, spojené s negatívnym vplyvom na kvalitu života (hluk, emisie, zápach, prašnosť a vibrácie). Nechceme v Šali žiadne zvýšenie dopravy a hlavne nie nákladnej dopravy!

FAKT:

Dopravní projektanti, ktorí sú súčasťou tímu pripravujúceho zámer na posudzovanie vplyvu na životné prostredie (EIA) niekoľko krát prepočítavali zvýšenie dopravného zaťaženia v súvislosti s výstavbou CCE. Pri všetkých variantoch vychádzal nárast dopravy o zanedbateľných 0, 47%.

Chceme upozorniť, že percentuálny nárast by bol ešte nižší, keby sme odrátali pohyb zvozových áut, ktoré dnes vozia odpad z mesta a obcí v okrese na skládky. Netreba zabudnúť ani na fakt, že CCE má byť uvedené do prevádzky v najoptimistickejšom variante až v roku 2025, kedy by mal byť v Šali dokončený cestný obchvat, ktorý zjednoduší dopravnú situáciu v meste.

MÝTUS č. 4

Vysoké enviromentálne zaťaženie územia a zvýšenie negatívneho vplyvu na zdravie a úmrtnosť obyvateľstva

Tunajší chemický závod prevádzkuje spaľovňu nebezpečných odpadov (kapacita 10 000 ton/rok) a ročne vypúšťa do ovzdušia zhruba 1100 ton emisií z 21 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Nový veľký zdroj znečisťovania ovzdušia v blízkosti existujúceho chemického závodu môže mať kumulatívne negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva a zložky životného prostredia. Realizácia závodu by mohla zvýšiť expozíciu obyvateľstva toxickými látkami z ovzdušia (tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý, celkový organický uhlík), silnými karcinogénmi a perzistentnými organickými škodlivinami (dioxíny), hlukom, zápachom a emisiami z dopravy. Obávame sa možného častejšieho výskytu nádorových ochorení , ochorení štítnej žľazy, porúch plodnosti u mužov aj žien, poškodenia nenarodených plodov, autoimunitných ochorení, alergií.

FAKT:

Negatívne vplyvy moderných Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) na zdravie obyvateľstva neboli nikdy vedecky dokázané. Navyše podľa najnovších prepočtov bude tvoriť podiel CCE na emisiách v okrese Šaľa menej ako 1%. Zároveň treba otvorene povedať, že taxatívne vymedzené ochorenia, ktoré signatári spomínajú nesúvisia so zariadeniami v rámci pripravovaného CCE. Prinášame dôkazy v podobe niekoľkých štúdií prestížnych vedeckých tímov, ktoré vplyv takýchto zariadení na obyvateľstvo dlhodobo sledovali a vyhodnocovali:

  • Štúdia NHS Scottland „Incineration of Waste and Reported Human Health Effects“ konštatuje že „vplyv moderných ZEVO je buď marginálny v porovnaní s inými priemyselnými vplyvmi alebo nemerateľný“

Ďalšie zdroje:

MÝTUS  č. 5

Pokles atraktívnosti bývania v Šali a okolí a znižovanie kvality života občanov regiónu mesta Šaľa

V dôsledku realizácie závodu môže dôjsť k poklesu trhových cien nehnuteľností na území mesta Šaľa a okolitých obcí, negatívneho vplyvu na kvalitu života, turistický ruch a rekreáciu v celom regióne a môže mať synergický efekt spojený s odlivom miestneho obyvateľstva najmä v produktívnom veku. Počet obyvateľov mesta v ostatných rokoch klesá. Od roku 2015 odišlo zo Šale viac ako 1300 obyvateľov.

FAKT:

Spájať hrozbu negatívneho vývoja cien nehnuteľností a pokles kvality života s plánovaným uvedením Centra cirkulárnej ekonomiky v roku 2025 je mimoriadne odvážna a manipulatívna prognóza.

Naopak. Šaľa sa môže stať zaujímavým miestom na život a podnikanie, tým že sa pripojí medzi lokality, kde sa začne nakladať s odpadmi ekologickým spôsobom, ktorý je osvedčený vo vyspelých európskych krajinách. Mestá, v ktorých boli prevádzky podobného typu vybudované (Viedeň, Kodaň, Amsterdam) patria medzi metropoly s najvyššími a neustále rastúcimi cenami nehnuteľností a zároveň sa pravidelne umiestňujú na čele rebríčkov miest s najvyššou kvalitou života. V rovnakých rebríčkoch by ste zároveň márne hľadali mestá ako je Šaľa, teda mestá, ktorých odpadové hospodárstvo stojí a padá na skládkovaní.

MÝTUS č. 6

Riziko ekologických havárií je veľké už aj v súčasnosti

Obávame sa zvýšeného rizika ekologických havárií, výbuchov alebo požiarov súvisiacich s prevádzkou nového závodu. Výstavba sa navrhuje v blízkosti chemického závodu, ktorý spadá pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií. História závodu ťažkej chémie je spojená s mnohými haváriami a každé ďalšie zvýšenie rizika jednoznačne odmietame!

FAKT:

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) v Centre cirkulárnej ekonomiky bude jedno z najmodernejších zariadení v Strednej Európe. Technológia, ktorú dnes používajú vo Fínsku, alebo v Rakúsku bude mať automatizovaný niekoľkostupňový bezpečnostný režim. Medzi špičkovou bezpečnostnou technológiou nebudú chýbať napr. termovízne kamery v zásobníkoch, alebo penové delá najnovšej generácie a mnohé ďalšie zariadenia minimalizujúce riziko.

Tejto otázke venujeme mimoriadnu pozornosť a sme si vedomí toho, že bezpečnosť musí byť minimálne na úrovni zariadení napr. v Kodani alebo vo Viedni, ktoré sú na rozdiel od pripravovaného CCE v okrese Šaľa v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí.  

MÝTUS č. 7

Chýba transparentná celoštátna koncepcia pre energetické zhodnocovanie odpadu

V prípade, že sa väčšina odpadu spaľuje, nemožno hovoriť o cirkulárnej ekonomike. Chýba transparentná celoštátna koncepcia pre energetické zhodnocovanie odpadu, navrhnutá a prijatá odbornou verejnosťou. 

FAKT:

Švédi, ktorí sú považovaní za priekopníkov ekologických riešení uvádzajú v štatistikách 79% mieru recyklácie odpadu. Treba uviesť, že z toho materiálová recyklácia predstavuje 54%, a zostatok je energetická recyklácia, tzn. výroba energie z odpadu. Vo všetkých vyspelých štátoch EÚ je ZEVO považované za súčasť cirkulárneho cyklu. Jeho zmysel spočíva v znovupoužití nerecyklovateľného odpadu, tzn., namiesto jeho vyhadzovania na skládku sa z neho vyrába elektrická energia a teplo. Navyše tento spôsob výroby energie okrem toho, že je jedným z najlacnejších je zároveň budúcnosťou najmä pre výrobu tepla. Zároveň by postupne mal nahradiť fosílne palivá a splniť záväzok EÚ zaviesť tzv. bezuhlíkovú ekonomiku v roku 2050.

Celoštátna koncepcia pre energetické zhodnocovanie odpadu na Slovensku sa pripravuje a vychádza z existujúcej európskej koncepcie, ku ktorej dodržiavaniu sme sa ako členská krajina EÚ zaviazali. Pripravované CCE v okrese Šaľa je s touto koncepciou v plnom súlade.