fbpx
Blog a médiá /Zdravie / História ZEVO: Kľúčom k zastaveniu cholery v Hamburgu bolo aj vyriešenie odpadov

História ZEVO: Kľúčom k zastaveniu cholery v Hamburgu bolo aj vyriešenie odpadov

Prvé zariadenia na termické zneškodňovanie odpadu vznikali v 19. storočí ako odpoveď na kritický stav hygieny vo veľkých mestách západnej Európy. História predchodcov dnešných zariadení na energetické využívanie odpadov (ZEVO) siaha k opakujúcim sa epidémiám cholery. Tie stáli aj za vznikom prvého zariadenia na kontinente v nemeckom Hamburgu v roku 1896. V súčasnosti pomáhajú ZEVO v boji proti pandémii Covid-19. 

Keď v roku 1892 vypukla v nemeckom Hamburgu epidémia cholery, poslali do mesta známeho lekára a epidemiológa Robert Kocha. Ten po oboznámení sa s katastrofálnym stavom hygieny skonštatoval: “Zabudol som, že sa nachádzam v Európe.”

Hamburg mal v tom čase cez 600-tisíc obyvateľov a hlavne ľudia v chudobných štvrtiach žili v zdravotne nevyhovujúcich podmienkach. Odpad končil na uliciach a kvôli nárastu obyvateľstva ho nestíhali z ulíc odpratávať. Aj keď na konci 19. storočia mesto už disponovalo kanalizáciou, stoka vytekala bez ďalšieho upravovania priamo do rieky. Tú miestni obyvatelia bežne využívali na kúpanie a niekedy aj na pitie. 

Udalosti poslednej veľkej pandémie cholery v Hamburgu opísal Richard J. Evans v knihe “Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years”. Zdroj foto: shmh.de

Nízka úroveň hygieny zapríčinila, že v 19. storočí cholera v Hamburgu vypukla osemkrát. Bola to relatívne nová choroba. Ľudí desila rýchlosťou šírenia aj prudkým priebehom ochorenia často končiaceho smrťou. Mestská rada Hamburgu pri prvých vlnách cholery reagovala svojsky. Kvôli obavám z ekonomických škôd sa bála rozsah problému priznať a skôr ho zľahčovala. V poslednej epidémii cholery v roku 1892 však zomrelo dovedna 8-tisíc ľudí z celkového počtu 16-tisíc nakazených. 

Prvé ZEVO na termické využitie odpadu v Nemecku ako súčasť prevencie voči pandémiám 

Vysoký počet obetí pandémie v roku 1892 donútil mestskú radu v Hamburgu konať. Aby sa predišlo ďalšej tragédii a ekonomickým škodám, pristúpila k viacerým opatreniam. Zakázala používať vodu z rieky Labe na konzumáciu a začalo sa s úpravou pitnej vody, ktorá sa distribuovala do domácností.

Vyriešiť bolo potrebné aj problém s odpadmi. V roku 1894 mestská rada prijala zásadné rozhodnutie vybudovať spaľovňu odpadov. Celková cena prvého zariadenia sa vyšplhala na pol milióna ríšskych mariek. 

V januári 1896 spustil Hamburg plnú prevádzku. V prvom roku bolo spracovaných 45-tisíc ton odpadu. Elektrickú energiu z procesu spracovania odpadov využili v rámci zariadenia — na svietenie, prevádzku žeriavu a dúchadla. Škváru, ako vedľajší produkt termického spracovania, použili na budovanie ciest. Kovy sa separovali pomocou magnetu a opäť recyklovali.

Voz na zvážanie odpadu do spaľovne v roku 1896. Zdroj foto: Stadtreinigung Hamburg

Systémové opatrenia, vrátane nakladania s odpadmi, zabezpečili, že epidémia cholery sa do Hamburgu už nikdy nevrátila. 

Hamburské zariadenie na termické využitie odpadov sa stalo inšpiráciou aj pre ostatné mestá v Nemecku a v celej Európe. Príkladom môže byť prvé kodanské ZEVO, ktoré vzniklo v roku 1903 v husto obývanej štvrti Frederksberg. Pred samotným rozhodnutím o výstavbe boli realizované prevádzkové skúšky výhrevnosti kodanského odpadu práve v hamburskom ZEVO. 

Prvé ZEVO v Rakúsko-Uhorsku vzniklo v roku 1905 v Brne a už v tom čase vyrábalo v generátore elektrickú energiu. 

Súčasnosť: Nemecko je s počtom 96 zariadení ZEVO lídrom v spracovaní odpadov v EÚ 

Podoba zariadení na termické spracovanie odpadov sa od 19. storočia radikálne zmenila. V 20. storočí sa začali používať technológie na čistenie spalín a zvýšila sa efektivita spaľovacieho procesu. V roku 2000 smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2000/76/EC o spaľovaní odpadu zjednotila pravidlá v celej EÚ. Zaviedli sa prísne limity pre emisie do ovzdušia, ktoré postupne prebrali do svojej legislatívy všetky krajiny únie, vrátane Slovenskej republiky.

ZEVO Hamburg dnes. Zdroj foto: itad.de

Štandardom sa stali sofistikované systémy čistenia spalín, ide hlavne o systémy pre odstraňovanie dioxínov a ťažkých kovov. V roku 2006 referenčný dokument BREF, ktorý je súčasťou európskej legislatívy, zhrnul všetky najnovšie poznatky z oblasti najlepších možných technológií (BAT – Best Available Technology). Tým zaviedol aj jednotné pravidlá pre dizajn a prevádzkovanie spaľovní.

V roku 2019 bol referenčný dokument BREF revidovaný a štandardy prevádzky ZEVO boli opäť posunuté na vyššiu úroveň. Emisné limity pre znečisťujúce látky pre ZEVO sú najprísnejšie zo všetkých spaľovacích procesov. Štandardy boli implementované aj do slovenskej legislatívy a všetky nové, ale aj existujúce prevádzky sú povinné sa nimi riadiť.

Nemecko patrí v súčasnosti k lídrom Európskej únie v energetickom zhodnocovaní odpadov. Podľa údajov eurostatu skládkovalo v roku 2017 iba 0,88 % produkovaného komunálneho odpadu, čo je spolu so Švédskom a Dánskom najmenej v rámci EÚ. Zároveň je lídrom v recyklácii odpadu, so 67 % mierou recyklácie odpadu. V Nemecku funguje 96 zariadení na energetické využívanie odpadu (ZEVO), ktoré spracováva nerecyklovateľný odpad. 

Slovensko: Počas pandémie pomohli ZEVO pri bezpečnom nakladaní s  odpadom z celoplošných testovaní

Dôsledkom celoplošných testovaní narastal na Slovensku problém s hromadiacim sa odpadom, ktorý pri testovaní vznikal. Ten nie je bežným odpadom a riešením bolo jeho bezpečné a hygienické nakladanie v termických zariadeniach ZEVO. Práve preto minulý rok udelilo Ministerstvo životného prostredia povolenie na zhodnotenie odpadu z testovania pre ZEVO v Košiciach a v Bratislave. 

Z dlhodobého hľadiska však Slovensko v budovaní infraštruktúry ZEVO oproti okolitým krajinám mešká. V prevádzke sú iba dve zariadenia a takmer polovica vyprodukovaného komunálneho odpadu sa na Slovensku stále skládkuje. Do roku 2035 by sme pritom pomer skládkovaného odpadu mali dostať pod 10 %.

V súlade s týmito cieľmi má spoločnosť ewia záujem vybudovať na Slovensku päť Centier cirkulárnej ekonomiky (CEE). Ich súčasťou budú aj ZEVO, ktoré budú využívať nerecyklovateľný odpad na výrobu tepla a elektrickej energie.