fbpx
Blog a médiá /Médiá / Ako zodpovedne nakladať s odpadom? Pre žiakov sme spustili Centrum environmentálnej výchovy

Ako zodpovedne nakladať s odpadom? Pre žiakov sme spustili Centrum environmentálnej výchovy

Ako mladšie generácie viesť k zodpovednému postoju v dôležitej téme odpadového hospodárstva, ktorá priamo ovplyvňuje budúcnosť našej planéty? Príspevkom spoločnosti ewia v spolupráci s Nadáciou KOSIT je interaktívny online vzdelávací program, ktorý zastrešuje Centrum environmentálnej výchovy (CEV). Jeho obsah je primárne určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.    

Centrum environmentálnej výchovy (CEV) prináša bezplatný online vzdelávací program pre žiakov a študentov týkajúci sa témy odpadov. Mladším generáciám umožňuje prostredníctvom zaujímavého obsahu prezentovaného atraktívnou formou dozvedieť sa viac o problematike odpadového hospodárstva a globálnej klimatickej situácii.

„Deťom a mládeži ponúkame zážitkové vzdelávanie v oblasti predchádzania vzniku odpadu. Cieľom programu centra je vzbudiť u mladých ľudí priaznivý vzťah k ochrane životného prostredia. Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť pri výchove ďalších generácií – aj preto, aby sa vyvarovali chýb tých predchádzajúcich,“ hovorí Michal Smolák, prevádzkový riaditeľ spoločnosti ewia.

Otvárajme envirotémy už od útleho veku

Spoločnosť ewia sa venuje projektom týkajúcim sa environmentálnej výchovy a aktuálnym programom nadväzuje na koncept sesterskej spoločnosti KOSIT, ktorá CEV zastrešuje už od roku 2007 a je aj obsahovým garantom vzdelávania. To dosiaľ absolvovalo viac ako 55-tisíc detí, pričom mimo pandemických opatrení je jeho súčasťou exkurzia v Zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO) v Košiciach. 

Aj v prípade online variantu je hlavným zámerom CEV šíriť osvetu v jednej z kľúčových oblastí vo vzťahu k udržateľnosti a zelenej budúcnosti planéty. Žiaci sa tak dozvedia viac o tom, koľko odpadu na Slovensku ročne vyprodukujeme, kam putuje, ako znečistená odpadmi je naša krajina, aký vplyv má spotrebiteľské správanie jednotlivcov na zmenu klímy, ale aj prečo je už teraz potrebné osvojiť si nové návyky smerujúce k princípom cirkulárnej ekonomiky.

„Žiakov zapájame do diskusie o správnom spôsobe triedenia a spracovania odpadu. Hovoríme aj o tom, čo môže urobiť každý z nás pre to, aby sme tvorili menej odpadu a zodpovedným správaním zabránili znečisťovaniu prostredia, v ktorom žijeme. Je dôležité, aby sa povedomie o envirotémach začalo budovať už od útleho veku,“ hovorí Jana Reháková, jedna z lektoriek CEV

Centrum environmentálnej výchovy je súčasťou projektu Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré spoločnosť ewia plánuje vybudovať v okresoch Šaľa a Trnava. V súvislosti s tým je aj súčasné online vzdelávanie prioritne určené pre žiakov z týchto regiónov. Pod záštitou spoločnosti KOSIT zároveň beží aj pre školy a združenia z Košického a Prešovského kraja. Počas školských prázdnin je vzdelávanie dostupné pre rôzne záujmové krúžky či letné tábory.

Termín si rezervujte cez formulár

Triedu či skupinu môže na online vzdelávanie v CEV prihlásiť učiteľ (vychovávateľ, pedagóg) prostredníctvom formulára na webe spoločnosti ewia.

Online vyýčbu je v rámci opatrení možné absolvovať z pohodlia domova, ako aj dištančne v triede (zdroj: ewia)

„Výučbu môžu žiaci absolvovať odkiaľkoľvek, keďže prebieha online – od pondelka do piatka medzi 9. a 15. hodinou v dňoch školského vyučovania. Termín si je potrebné dohodnúť minimálne tri pracovné dni vopred,“ dopĺňa Slavomíra Brzová, manažérka Centra environmentálnej výchovy

Online výučba trvá spravidla 45 – 60 minút, je teda možné naplniť ňou jednu vyučovaciu hodinu. Žiaci a študenti sa k výučbe pripoja cez počítač, laptop či mobilné zaradenie prostredníctvom vybranej online platformy. Možnosťou je aj skupinové dištančné vzdelávanie, ktoré prebieha cez dostupné technické vybavenie priamo v triede.

Výučbou účastníkov sprevádzajú lektori – odborníci na odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a súvisiace ekologické témy. Všetky dôležité informácie, rovnako ako rezervačný formulár, sú dostupné na našom webe.