fbpx
Blog a médiá /Odpady / Skládky prekážajú väčšine obyvateľov okresov Trnava a Šaľa, z odpadu chcú vyrábať teplo a elektrinu

Skládky prekážajú väčšine obyvateľov okresov Trnava a Šaľa, z odpadu chcú vyrábať teplo a elektrinu

Od 5. do 15. apríla 2020 sa uskutočnil reprezentatívny výskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť názory obyvateľov okresov Trnava a Šaľa na spracovanie odpadu. Renomovaná agentúra AKO výskum realizovala na vzorke 600 respondentov (300 respondentov na okres) pre spoločnosť ewia, a. s.

VÝSLEDKY PREKVAPILI JEDNOZNAČNOSŤOU

V prípade okresu Trnava je celkovo 57,7 % obyvateľov okresu presvedčených, že skládky odpadu majú negatívny vplyv na životné prostredie. 47,2 % si myslí, že skládky majú negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Výsledky z okresu Šaľa negatívne verejné vnímanie skládkovania potvrdzujú. Celkovo 56,3 % obyvateľov okresu si myslí, že skládky majú negatívny dosah na životné prostredie a 52,9 % usudzuje, že skládky odpadu negatívne vplývajú na zdravie ľudí.

Zdroj: Agentúra AKO, 2020

VIAC AKO 90 PERCENT PODPORUJE VÝROBU TEPLA A ELEKTRINY Z ODPADU

Obyvateľov obidvoch okresov sa pýtali aj na možnosť spracovania odpadu prostredníctvom zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO). V prípade okresu Trnava si až 93,8 % myslí, že výroba elektrickej energie a tepla z odpadu je užitočná vec. Proti využitiu odpadu na výrobu energie sa vyjadrilo iba 3,3 % opýtaných ľudí. Respondenti z okresu Šaľa reagovali podobne. Možnosť výroby elektriny a tepla z nimi vytvoreného odpadu by privítalo 92,8 %, negatívne na túto otázku reagovalo len 4,1 % opýtaných.

Zdroj: Agentúra AKO, 2020

Výskum verejnej mienky sa realizoval na objednávku našej spoločnosti ewia, a,. s., ktorá chce pri v okresoch Trnava a Šaľa vybudovať centrá cirkulárnej ekonomiky (CCE). Inšpiráciou pre tieto prevádzky sú krajiny ako Fínsko, Švédsko či Rakúsko, ktoré sú lídrami v oblasti ekologického spracovania odpadu. Centrum bude fungovať na princípe cirkulárnej ekonomiky, tzn., že všetok odpad sa v ňom zužitkuje. Veľká časť prijatého odpadu sa v CCE vráti späť do výrobného procesu v podobe druhotných surovín a nahradí tak primárne zdroje v oceliarenskom, sklárskom, papierenskom, potravinárskom a v stavebnom priemysle. Okrem dotrieďovania odpadu, environmentálnej výchovy detí či výskumu zloženia odpadu na odborné účely je súčasťou projektu Centra cirkulárnej ekonomiky aj Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), prostredníctvom ktorého prichádza k premene nerecyklovateľného odpadu na teplo a elektrickú energiu. Investícia do jedného projektu sa pohybuje približne na úrovni 120 miliónov eur.

VÝRAZNÁ VÄČŠINA BY SÚHLASILA S VÝSTAVBOU ZEVO V OKOLÍ SVOJHO MESTA ČI OBCE

Vzhľadom na skúsenosti z európskych metropol, kde obyvateľstvo vníma existenciu zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) bez vážnejších výhrad, zaujímala anketárov otázka, ako by obyvatelia okresov Trnava a Šaľa reagovali na výstavbu takéhoto zariadenia v okolí mesta alebo obce?“ V prípade Trnavského okresu sa k tejto otázke pozitívne postavilo viac 86,3 % respondentov (45,9 % úplne pozitívne a 40,4 % skôr pozitívne) a 13,6 % negatívne (9,4 % skôr negatívne a 4,2 % úplne negatívne). V okrese Šaľa možnú prítomnosť zariadenia ZEVO v okolí bydliska pozitívne hodnotilo viac ako 82,9 % respondentov (36,5 % úplne pozitívne a 46,4 % skôr pozitívne) a 17 % negatívne (14,3 % skôr negatívne a 2,7 % úplne negatívne).

Zdroj: Agentúra AKO, 2020

Marián Christenko, generálny riaditeľ ewia, a. s.: „Výsledky výskumu odrážajú názory ľudí na spracovanie odpadu. Viac ako 90 % považuje výrobu elektriny a tepla z odpadu za užitočné. Ešte dôležitejší je fakt, že v jednom prípade viac ako 82 % a v druhom viac ako 86 % opýtaných by na prítomnosť takéhoto zariadenia v okolí svojho mesta alebo obce reagovalo pozitívne. Jednoznačnosť odpovedí je zároveň dôkazom, že obyvatelia okresov Trnava a Šaľa majú v dnešnej dobe dostatok overiteľných informácií o spoľahlivo fungujúcich zariadeniach vo vyspelých európskych mestách, ako sú Viedeň, Kodaň či Zürich.“

Reprezentatívny výskum verejnej mienky sa realizoval v termíne 5. 4. – 15. 4. 2020 na vzorke 300 respondentov z okresu Trnava kombináciou telefonickej (metóda CATI) a internetovej ankety (online panel CAWI) výskumnou agentúrou AKO.